Теория на торсионните полета – Торсионна матрица. Свойства на торсионните полета.

Страница 3 от 11

matrixВ торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно глобалното разпределение на спиновете на съставящите ги частици. Всяка промяна в това разпределение се отразява мигновено върху структурата на физическия вакуум тъй като е съпроводена с излъчване на торсионно поле.

Фантоми

Фантомите не просто съпътствуват пораждащите ги идеи, но и сами пораждат съответни идеи. Фантома взаимодействува с идеите и затова е идеален. В същото време той е материален като физическо поле. Фантома играе роля на преносител на взаимодействията между идеалните и материални обекти – психофизическите взаимодействия. Идеалните обекти имат свои закони на функциониране. Торсионните фантоми се управляват не само от физическите закони. Затова при взаимодействие на фантомите с материални обекти физическите закони могат да се нарушат, а също при взаимодействие на фантомите с процесите протичащи в съзнанието възникват психически феномени.

Свойства на първичните торсионни полета

 1. Те са възбудени състояния на вакуума без маса и заряд.
 2. Пространството в областта на възбудения вакуум се върти.
 3. Това са полета имащи нулева енергия, но способни на взаимодействие – например да завъртят плоскостта на поляризация на светлината.
 4. “Въртеливата траектория” на материалните частици ще се променя предавайки “въртеливата” информация – затова те са информационни полета.
 5. При първичните торсионни полета не съществува обичайното разбиване на пространство-времето на времеподобна и пространствено-подобна част, затова скоростта им варира от 0 до безкрайност в зависимост от физическата ситуация породила тези полета.
 6. При раждането на първичните торсионни полета от абсолютното нищо се изпълнява закона за запазване на информацията.
 7. Торсионните полета биват леви и десни.
 8. Те са полета нямащи и не пренасящи енергия, но способни на взаимодействие с материални обекти.
 9. Кух конус, както и други геометрични фигури излъчват първично торсионно поле – ефект на формата.
 10. Първичните торсионни полета са причина за първични безенергетични възбуждания на абсолютния вакуум и пораждат информационно поле и раждане на материя (твърди тела, газове, елементарни частици и полета). Информационното поле носи информация за всички възможни събития  в миналото, настоящето и бъдещето. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта. В тези полета са заложени идеите и знанията за всичко. Първичните торсионни полета чрез информацията управляват раждането на материя от вакуума, развитието й, а така също и взаимодействието на информационните полета с материята. Също така материята може да въздейства на първичното торсионно поле понеже притежава спин. Те играят роля на инструмент на “свръхсъзнанието”. Взаимодействието на материята с информационното поле поражда мисли-форми – устойчиви полеви образувания като създава своеобразна визитна картичка на конкретен материален обект в структурата на информационното поле. При взаимодействие на елементите на структурата на информационното поле се образуват сложни устойчиви информационни структури наречени фантоми. Тези информационни структури могат да се саморазвиват. Например мислите са полеви самоорганизиращи се образувания.
 11. Торсионните полета са аксиални и представляват субстанция с много нива между които са възможни преходи.
 12. Тези полета участвуват във всички физико-химични процеси ставащи в организма на човека и са материална основа на психиката.
 13. Тези полета биват псевдоскаларнии и псевдовекторни и описват безкраен набор от конкретни геометрии. Например вместо метриката на Риман при преноса на информация намира приложение слабата метрика (закона на холографията). Тази слаба метрика е зададена във всяка точка от пространството и характеризира параметрично пространство на много нива в което няма дължина, а времето не се определя като продължителност. Всяко ниво на слабата метрика е свързано с описанието на цялото в различен мащаб. Слабата метрика е субстанция на съзнанието. Частен случай на слабата метрика се явява метриката на Килинг –Картан, описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В резултат на взаимни отражения възниква слабата метрика от която се образува пространството на събитията, паралелните пространства, микросветовете, а също се формират условията за преход между тях. Отраженията между елементите на слабата метрика води до възникване на въртене както на всяка точка от пространството така и на Вселената като цяло. Чрез отражения тези въртения са свързани, защото правилата на отраженията определят характера на въртенето. В резултат на флуктуациите на субстанцията на отражението възниква въртеливото поле. Чрез отражението което поражда въртене на пространството може да се управлява времето тъй като то възниква като резултат от взаимоотраженията на две пространства. Има пряка зависимост между въртенето на пространството и времето и се отразява на всички паралелни пространства. Всяка точка от пространството има целия спектър от взаимосвързани състояния. Всяко ниво на торсионното поле има свои пределни скорости на предаване на взаимодействията. Отражението като същност е онзи предел, съществуването на който е необходимо и достатъчно за саморазвитието на материята и обратната връзка със свръхсъзнанието и който сам в себе си има предел за себе си.
 14. Торсионното поле влияе на структурата на източниците на други физически полета, на масата на покоя, на заряда, на времето и др.
 15. Едноименните елементи в торсионното поле се привличат, а разноименните се отблъскват.
 16. Торсионното поле има спинова памет – поради далекодействуващи сили и връзки (на принципа на взаимоотражението), но на всички нива на Реалността, подобно на многобройни холографски изображения които са свързани едно с друго.
 17. Торсионното поле може да въздействува на материални обекти без обмен на енергия.
 18. Структурата на пространството обусловено от първичното торсионно поле при създаването му може да се разбере ако си представим усукана нишка. Ако дебелината на нишката клони към 0 ние ще получим права, но тази права ще съхрани въртенето което е било у нишката. От такива усукани прави е изтъкано първичното торсионно поле. Първичното торсионно поле е усукано но не изкривено и няма енергия. Усуканите прави са структурни елементи на първичното торсионно поле и биват с ляво и дясно въртене, което дава възможност за двоично кодиране на всякаква информация. Броят на левите и десните структури е равен.
 19. Първичното торсионно поле е полето на съзнанието – то съхранява и пренася информация без загуба на енергия и с неограничена скорост.
 20. Торсионно поле може да възниква също при усукване на пространството под въздействие на съзнанието.
 21. Електромагнитните полета са също източник на торсионни полета.
 22. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменение на физическите характеристики и отделяне на енергия.
 23. Всяка форма създава около себе си “торсионен портрет” т.е. статическо или динамическо торсионно поле. Торсионното поле оказва въздействие на кристализацията на солите, а също променя структурата на водата съобразно конкретната структура на торсионното поле. Торсионното поле променя кристалната структура и на металите – при въздействие на разтопени метали – променя се стъпката на кристалната решетка или метала променя структурата си в аморфна. По този начин могат да се увеличават якостта и пластичността на металите. Всеки магнит представлява източник на статическо торсионно поле като северния полюс създава дясно въртящо се торсионно поле. Ако феромагнитен материал се завърти механически, то спиновете на електроните се ориентират по оста на въртенето. Механичното въртене създава кръгов ток, който поражда магнитно поле образуващо магнитния момент  на отделния електрон, а изменението на механичното въртене  води до изменение на магнитния момент. В резултат на въртенето магнитните моменти на отделните електрони се сумират и феромагнита става магнит. Обратно ако се измени сумарния магнитен момент на електроните във феромагнетика под въздействие на външно торсионно поле, в резултат на това феромагнетика ще започне да се върти механично.

< НазадНапред >