Метатрон

metatronMetapathia GR Hunter е революционна крачка в развитието на програмното осигуряване. В тази версия са добавени много виртуални модели, започвайки с хромозомен набор, ДНК, клетки и завършвайки с виртуални модели на органи, системи и стави.

Значително е преработен алгоритъма на самата програма с цел повишаване ефективноста и точноста /96%/ на изследването.

Една он най-значимите промени на програмата е допълнителния модул Hunter, който позволява и откриването на онкологични заболявания в ранен стадий на развитие.

Metapathia GR Hunter е безспорен лидер в областта на нелинейната диагностика, а наличието на медицински сертификат позволява широкото му използване.

Основна особеност на Metapathia GR Hunter представлява функцията “обемно сканиране” , която в автоматичен режим позволява локализиране на огнището на възникване на заболяванията, в това число на тумори, открива причините на ниво геном, хистология, цитология, набор хромозоми, отделни хромозоми, фрагменти от ДНК спиралите.

Metapathia GR Hunter е способен автоматично, без участие на човек, да се самонастрои на честотата на управляващите импулси, самостоятелно да открие и поправя дефекти и патологии в органите и клетките на организма с помощта на комбинация от различни, специфични, модулирани магнитни колебния, записани на матрица. Основна идея при разработката на тази апаратура се явява хипотезата за това, че човешкият организъм притежава електромагнитна информационна структура. способна да реагира на въздействието на външни илъчвания.

През 1950 Р.Фол е открил и разработил система за електротестване по акупунктурните точки на човешкото тяло.

За разлика от метода на електропунктурна диагностика на Фол, където енергийните потенциали на органите и системите се измерват чрез биологически активни точки, които приблизително отразяват състоянието на органа, при нелинейната диагностика оценката на сътоянието на органа се извършва непосредствено, за сметка на резонанстното усилване на излъчванията на изследвания орган и снема показателите по безконтактен път с използване на тригерни датчици . Всеки орган и всяка клетка притежава свои собствени, присъщи само за тях специфични колебания, които са записани в паметта на компютъра, и могат да бъдат показани на екран във вид на графика, която отразява условията на информационния обмен на органа /тъканта/. Всеки патологичен процес също има присъща, само на него индивидуална графика.

В паметта на компютъра са записани значително количество патологични процеси за различна степен на тяхното развитие, както и възрастови, полови и други вариации. След като снеме честотните характеристики на биологичния обект апаратурата може да сравни тяхните величини по отношение на спектралното сходство с еталонни процеси на здрави, патологично променени тъкани и инфекциозни агенти и да определи най-близкия патологичен процес или тенденция за неговото възникване. В случай на съчетание на процесите режимът на виртуалната диагностика позволява да се проведе диференциална диагностика на всеки един от тях.

Забележителна възможност на нелинейния анализ се явява медикаментозното тестване. Системата притежава уникални възможности да записва честотните колебания на всеки един препарат и да ги сравнява по спектрални характеристики едновременно с всички, записани в паметта на компютъра препарати, с характеристиките на патологичния процес и на тази основа да определи най-ефективно действащото лекарствено средство.

Дори в тези редки случаи, при които клиничната симптоматика е много типична, методът на нелинейна диагностика внася допълнителна информация за размера на поражението и позволява да се прогнозира. В болшинството от случаи методът има принципно значение за определяне на диагнозата и съответно за избор на правилното лечение. Първият апарат, използващ тази идея е реализиран през 1988 год.

За разлика от ядрено-магнитния резонанс и компютърната томография нелинейният анализ не изисква полета с висока степен на напрегнатост. Методът е перспективен за изучаване на метаболизма и в частност на клетъчно ниво.