aparatusКвантова медицина?
Какво е това Метатрон?

Способността ни да комуникираме с клетките е в основата на лечението с Метатрон

Квантовата механика

Фундаментална физична теория, описваща поведението на микроскопичните частици. При тях тя замества класическата механика на Нютон и теорията на електромагнетизма, защото те не обясняват адекватно наблюдаваните явления на атомно и субатомно ниво.

Историята на квантовата механика

Тя води началото си още от 1838 година, когато Майкъл Фарадей открива катодните лъчи. Впоследствие се случват няколко важни събития: през 1859 година Густав Кирхов формулира законите за излъчване от абсолютно черно тяло; през 1877 Лудвиг Болцман изказва предположение, че енергетичните състояния на физичните системи могат да бъдат дискретни; през 1900 година е формулирана квантовата хипотеза от Макс Планк, гласяща че всяка енергия може да се поглъща или отделя само във вид на малки порции от кванти.Въпреки че Планк твърди, че предложението му не разкрива физическата реалност на понятието енергия през 1905 година Алберт Айнщайн постулира на основата на квантовата хипотеза, че светлината представлява поток от кванти, които впоследствие са наречени фотони (1926 г.). Именно от този прост постулат на Айнщайн се ражда “широко поле” на обсъждания, теоретични работи и експерименти, в резултат на което възниква нова област от физиката – квантовата физика.

Квантова медицина

Феноменът на ХХ-ти век – насочена е към установяване и отстраняване на дълбоката причина за болестите, а не към техните последствия. Чрез диагностичните си методи за кратко време дава много ценна информация за функциите на всички органи и системи, както и за тяхната взаимна връзка. Квантовата медицина улавя процесите на разрушаване на клетки в техния зародиш, което дава време да се предотвратяват патологични процеси.

Квантовата медицина е неинвазивна и абсолютно безвредна, защото използва силите на живата природа, част от която е и човека. Не се прилагат синтетични химически препарати с множество вредни ефекти.

Квантовата медицина стимулира организма да задвижи своите скрити лечебни функции, което води до отстраняване на здравословни проблеми.

В последните 15 години квантовата медицина все по-широко навлиза в медицинската теория и практика. По това най-ново направление на научно-практическата медицинска мисъл се работи в над 120 страни, като особено задълбочено се работи в Русия, САЩ, Франция, Канада, Швейцария, Белгия, Словения и Индия. Провежда се и ежегоден световен конгрес по квантова медицина.

Появяването на технологиите на квантовата медицина на пазара на медицинските услуги в никакъв случай не означава отказ от класическите форми на лечение и не се явява противопоставяне на другите форми на медицинско обслужване.brain_swirlПонятието квантова терапия влезе в употреба през 70–80-е години на миналия век. Основен принос в развитието на тази област имат хора с техническо образование, а именно физици, на които им дойде идеята да въздействат на организма на човека с квантова енергия.

Известно е, че в организма има собствено електромагнитно поле. Всички наши биохимични реакции имат електрохимичен характер, структурирани са и са организирани така че организмът да може да фунционира като цялостна система.

Концепцията на квантовата медицина се свежда до това да се помогне на организма самостоятелно да решава физиологически, биохимически, психологически проблеми. Квант енергия – това е малка величина, която за разлика от потока гама лъчение например, не може реално да повлияе на човека физически. Затова пък може да му въздейства информационно – да изиграе ролята на някакъв команден сигнал.Тъй като организмът е цялостна самоуправляема система, той или възприема квантовете като полезни информационни сигнали, или не реагира на тях. Ако човекът няма предполагаеми проблеми, организмът остава «безразличен» към изпратения сигнал. Т.е. с помощта на квантовата медицини е невъзможно да се навреди.

Сега всеки може да се възползува от него и да надникне в своя организъм по различен от досега познатите ни методи на изследване. Дори може да провери до колко дадено лекарство е ефективно при неговото състояние.

“Поставянето на цели е първата стъпка от превръщането на невидимото във видимо.”
Антъни Робинс